Επιλογή Σελίδας

Σκοπός και επιμέρους Στόχοι

η ελια στη λεσβο

Τίτλος Έργου

«ΕΛΙΑ: Μια αναπαράσταση των διαχρονικών τεχνικών παραγωγής ελαιόλαδου στη Λέσβο, με τη χρήση τεχνολογιών Virtual Reality και Επαυξημένης Πραγματικότητας (Augmented Reality)»

ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ: Τ6ΥΒΠ-00371

Ενιαία Δράση Κρατικών Ενισχύσεων Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης & Καινοτομίας με τίτλο «Ειδικές Δράσεις: «ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ» – «ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΥΛΙΚΑ» – «ΑΝΟΙΧΤΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΣΤΟΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ» με Κωδικό ΟΠΣ 2335 του Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)», ΕΣΠΑ 2014 – 2020

Σκοπός

Σκοπός της ELIA είναι η δημιουργία ενός πρωτότυπου εκθεσιακού σχεδιασμού με τη χρήση VR installations, καθώς και πολιτιστικών διαδρομών εμπλουτισμένων (και) με τη χρήση AR εφαρμογών. Αποσκοπεί στην  ανάδειξη ενός κεντρικού στοιχείου που διαφοροποιεί εμφανώς την παραγωγική διαδικασία σε διάφορα ιστορικά, κοινωνικά, οικονομικά και πολιτιστικά συμφραζόμενα, τα οποία κατηγοριοποιούνται με βάση σημαντικές αλλαγές που αφορούν στη συγκεκριμένη διαδικασία. Το στοιχείο αυτό θα πρέπει να αναζητηθεί στη διαδικασία εξαγωγής ελαιόλαδου από τον ελαιόκαρπο, αφού η ελαιοκαλλιέργεια, ή ακόμα και οι τρόποι και οι τεχνικές συλλογής του ελαιόκαρπου, παρά τις σύγχρονες βελτιώσεις που επέφεραν εκατονταετίες εμπειρίας, δεν διαφοροποιήθηκαν σε καθοριστικό βαθμό.

Επιστημονικοί στόχοι

 • Αποτελεσματικότητα και συνεργατική προσέγγιση των επιμέρους δράσεων για την ανάδειξη ενός κοινού επικοινωνιακού νοήματος.

Τεχνολογικοί στόχοι

 • Επεκτασιμότητα και Modularity.
 • Προσαρμογή προϊόντων προσανατολισμένων σε πιθανή επέκταση με ένα βασικό πυρήνα λειτουργιών και χαρακτηριστικά που προσαρμόζονται και ταιριάζουν στις ανάγκες κάθε επικοινωνιακού πεδίου με αναφορά στον πολιτισμό, τουρισμό, τεχνολογική καινοτομία.
 • Βελτιστοποιημένη εκπαίδευση: το έργο στο σύνολό του μπορεί να αποτελέσει πολύτιμο εκπαιδευτικό εργαλείο σε όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης, αναδεικνύοντας ταυτόχρονα τη σημασία της συνεργατικότητας. Σε μικρότερες ηλικίες χρηστών το συνεργατικό εργαλείο παραγωγής αφηγήσεων αποτελεί και δυνητικό στοιχείο παιχνιδοποίησης (gamification) της πλατφόρμας.

Τεχνολογία Virtual Reality (VR)

Επιλέγονται σύγχρονες και καινοτόμες τεχνολογίες. Η εστίαση στην τεχνολογία Virtual Reality (VR) μας παρέχει τη δυνατότητα να δημιουργήσουμε «εικονικούς κόσμους» σε πραγματικό χώρο. Με τη συγκεκριμένη τεχνολογία καταφέραμε σε σχετικά μικρό χώρο που διαμορφώθηκε μέσα σε μια «σκηνή» διαστάσεων εννιά περίπου τετραγωνικών μέτρων να δημιουργήσουμε για τους χρήστες μια εμπειρία «εμβύθισης» (immersion) στο εικονικό περιβάλλον: με τη χρήση ειδικών εγκαταστάσεων (installations) είχαμε τη δυνατότητα να αναπαραστήσουμε τέσσερις χαρακτηριστικές εκδοχές εξαγωγής ελαιόλαδου, που αντιστοιχούν (σε γενικές γραμμές) σε τέσσερις διαφορετικές ιστορικές συγκυρίες:

  • Χειροκίνητη διαδικασία.
  • Ληνός-Κοχλίας (Τραπητής).
  • Ελαιόμυλος.
  • Ελαιοτριβείο.

Η δημιουργία αυτών των εφαρμογών βασίστηκε σε λεπτομερή ανάλυση των τεχνικών που απεικονίζονται, έτσι ώστε να είναι δυνατόν οι χρήστες να παρατηρήσουν αυτές τις λεπτομέρειες, καθώς και να «χειριστούν» εικονικά τα τεχνουργήματα που εξυπηρετούσαν την παραγωγή ελαιόλαδου.

Τεχνολογία Augmented Reality (AR)

Μέσω των εφαρμογών επαυξημένης πραγματικότητας (Augmented Reality) αναδείχθηκαν ορισμένες εγκαταστάσεις που διασώζονται και ορισμένες τοποθεσίες που διαθέτουν ψήγματα εγκαταστάσεων ελαιοπαραγωγής, με τη χρήση πολυμεσικού υλικού.

Για το σκοπό αυτό η παραγωγή του σχετικού πολυμεσικού υλικού συνδυάστηκε με την ολοκλήρωση σύγχρονων ψηφιακών χαρτών με τη χρήση Google Maps, που απεικονίζουν τις τοποθεσίες όπου έχουν βρεθεί ή/και αποκατασταθεί εγκαταστάσεις ή ίχνη τεχνουργημάτων εξαγωγής ελαιόλαδου, με βάση θεματικούς χάρτες που συνδέουν τοποθεσίες με χρονικές περιόδους και αντίστοιχες πληροφορίες για τα επίπεδα τεχνογνωσίας παραγωγής ελαιόλαδου από τον ελαιόκαρπο.

Διαδικτυακή Πύλη

Για το πλαίσιο της ELIA θα δημιουργήθηκε αυτός εδώ “οδηγός” με τη μορφή Διαδικτυακής Πύλης (Portal) όπου συγκεντρώθηκε όλο το σχετικό πληροφοριακό υλικό. Με βάση αυτό το πληροφοριακό υλικό, οι τεχνολογίες επαυξημένης πραγματικότητας (Augmented Reality), συνέβαλαν στην ανάδειξη συγκεκριμένων εγκαταστάσεων που συνδέονται ιστορικά με τις διαδικασίες παραγωγής ελαιόλαδου.

Επιπλέον σχεδιάστηκε εφαρμογή επαυξημένης πραγματικότητας για κινητές συσκευές (IoS & Android).