Επιλογή Σελίδας

Ενότητες Εργασίας και Παραδοτέα

η ελια στη λεσβο

Απαιτούμενες Ενότητες Εργασίας

Ενημερωθείτε για τις Ενότητες Εργασίας του έργου: “ΕΛΙΑ: Μια αναπαράσταση των διαχρονικών τεχνικών παραγωγής ελαιόλαδου στη Λέσβο, με τη χρήση τεχνολογιών Virtual Reality και Επαυξημένης Πραγματικότητας (Augmented Reality).”

 • ΕΕ1.1. Έρευνα και συλλογή/επιλογή υλικού.

Αφορά όλες τις εργασίες έρευνας και συλλογής και τεκμηρίωσης του υλικού, που εκτελέστηκαν από τους δύο (2) φορείς Πολιτισμού του έργου, την Εφορεία Αρχαιοτήτων Λέσβου αλλά και το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Απολιθωμένου Δάσους Λέσβου. Η συλλογή πληροφοριακού υλικού αφορά διαδικασίες αναζήτησης και συγκέντρωσης των δεδομένων σχετικά με τα τεκμήρια από πολλαπλές διαθέσιμες πηγές.

 • ΕΕ.1.2. Επιστημονική Τεκμηρίωση υλικού.

Στελέχη της ΕΦΑΛ τεκμηρίωσαν όλα τα ιστορικά δεδομένα και τεκμήρια  που προέκυψαν από την Ε.Ε. 1.1.  Η  διαδικασία τεκμηρίωσης του υλικού ολοκληρώθηκε  ακολουθώντας τα διεθνώς ενδεδειγμένα πρότυπα που έχουν αναπτυχθεί γι’ αυτό το σκοπό.

 • ΕΕ.1.2. Συγγραφή τελικών κειμένων.

Η ΕΦΑΛ σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Αιγαίου  δημιούργησαν  τα τελικά κείμενα που χρησιμοποιήθηκαν σαν input για τις εφαρμογές που αναπτύχθηκαν στο πλαίσιο του έργου.

 • Συντήρηση υλικού.

Η συντήρηση συναρτάται με την καταγραφή, τον καθαρισμό, την ταυτοποίηση, τη συγκόλληση, τη συμπλήρωση, την αισθητική αποκατάσταση, τη στερέωση και την υδροφοβίωση. Η πλειονότητα των απολιθωμάτων της ελιάς στην περιοχή εκτέλεσης του προτεινόμενου έργου, επιδέχεται εργασίες in situ συντήρησης, δηλαδή εργασίες συντήρησης που εκτελέστηκαν ακριβώς στα σημεία που βρίσκονται τα απολιθώματα. Για την προστασία ορισμένων κινητών ευρημάτων της περιοχής μελέτης και για την επίλυση των εξειδικευμένων προβλημάτων που συνδέονται με την προοπτική της έκθεσης, κρίθηκε αναγκαία η μεταφορά τους στο ειδικά εξοπλισμένο εργαστήριο συντήρησης του Μουσείου Φυσικής Ιστορίας.

Παραδοτέα: Π1.1 Έκθεση περιγραφής ευρεθέντος υλικού. Π1.2. Έκθεση τεκμηρίωσης υλικού. Π.1.3. Τελικά κείμενα εφαρμογών. Π1.4. Συντήρηση υλικού.

 • ΕΕ.2.1 Ψηφιοποίηση υλικού.

Για τις ανάγκες του έργου έγιναν εργασίες ψηφιοποίησης και ψηφιακής επεξεργασίας περιεχομένου που αφορά φωτογραφίες, χάρτες, σχέδια, βίντεο και άλλο υλικό που χρησιμοποιήθηκαν για τις εφαρμογές VR και την AR περιήγηση. Την ψηφιοποίηση ανέλαβε κυρίως η εταιρία Aegean Solutions με τη συμμετοχή και του Πανεπιστημίου Αιγαίου.

 • EΕ.2.2 Δημιουργία τρισδιάστατων μοντέλων και χώρων.

Τα τρισδιάστατα (3D)  μοντέλα και οι χώροι που δημιουργήθηκαν περιλαμβάνουν την ανασύσταση στοιχείων του παρελθόντος που συνδέονται με το συνολικό project και τα οποία είτε δεν υπάρχουν πια, είτε είναι κατεστραμμένα. Επιπλέον, μετά τον τρισδιάστατο σχεδιασμό υπάρχει η δυνατότητα κίνησης (animation) επάνω στα 3D  μοντέλα, όπως, ενδεικτικά:

  • Κίνηση κάμερας (π.χ. περιήγηση στο εσωτερικό ενός κτιρίου)
  • Κίνηση του αντικειμένου (π.χ. time lapse animation της διαδικασίας κατασκευής και ανασύστασης ενός μνημείου, μεταμόρφωση από την σημερινή κατάσταση σε μια κατάσταση του παρελθόντος στον ίδιο χώρο κ.λ.π.)

Παραδοτέα: Π.2.1. Ψηφιοποίηση – Φωτογράφηση υλικού. Π.2.2. Δημιουργία τρισδιάστατων μοντέλων και χώρων.

 

 • EΕ.3.1 Προδιαγραφές εφαρμογών.

Η ανάπτυξη του συνόλου του λογισμικού και των εφαρμογών  εκτελέστηκε στην παρούσα ΕΕ. Συγκεκριμένα, υλοποιήθηκαν οι διεπαφές χρήστη και ενσωματώθηκαν τα παραδοτέα της ΕΕ.2, ήτοι το ψηφιακό περιεχόμενο  AR/VR και η απεικόνιση των 3D μοντέλων και χώρων.

 • ΕΕ.3.2 Ανάπτυξη εφαρμογών VR.

Η δημιουργία αυτών των εφαρμογών βασίστηκε σε λεπτομερή ανάλυση των τεχνικών που απεικονίζονται, έτσι ώστε να είναι δυνατόν οι χρήστες να παρατηρήσουν αυτές τις λεπτομέρειες, καθώς και να «χειριστούν» εικονικά τα τεχνουργήματα που εξυπηρετούσαν την παραγωγή ελαιόλαδου.

 • ΕΕ.3.3. Εφαρμογή σε APP για onsite ξενάγηση.

Αξιοποιήσαμε τις δυνατότητες που προσφέρουν οι εφαρμογές επαυξημένης πραγματικότητας (Augmented Reality) για να αναδείξουμε ορισμένες εγκαταστάσεις που διασώζονται ή ορισμένες τοποθεσίες που διαθέτουν ψήγματα εγκαταστάσεων ελαιοπαραγωγής και τις συνδέσαμε με πολυμεσικό υλικό (με τη μορφή videos, κειμένων, φωτογραφιών, τρισδιάστατων [3D] γραφικών) που συναρτάται με αυτές τις διαδικασίες. Αναπτύχθηκε σε Android και IοS format μία εφαρμογή  ξενάγησης στο φυσικό χώρο της Λέσβου. Η παραγωγή του σχετικού πολυμεσικού υλικού συνδυάστηκε με την ολοκλήρωση σύγχρονων ψηφιακών χαρτών με τη χρήση Google Maps, που απεικονίζουν τις τοποθεσίες όπου έχουν βρεθεί ή/και αποκατασταθεί εγκαταστάσεις ή ίχνη τεχνουργημάτων εξαγωγής ελαιόλαδου. Με αυτό τον τρόπο διαθέτουμε ένα “οδηγό” με βάση τον οποίο αξιοποιούμε τις τεχνολογίες επαυξημένης πραγματικότητας (Augmented Reality) για την ανάδειξη συγκεκριμένων εγκαταστάσεων που συνδέονται ιστορικά με τις διαδικασίες παραγωγής ελαιόλαδου.

Παραδοτέα: Π.3.1 Προδιαγραφές εφαρμογών.  Π3.2: Ανάπτυξη εφαρμογών VR. Π3.3: Εφαρμογή σε APP για onsite ξενάγηση.

 • ΕΕ4.1 Διαδραστική έκθεση με εφαρμογές VR για τον «Πολιτισμό της Ελιάς» – Εγκατάσταση πιλοτικής εφαρμογής.

Δημιουργήθηκαν τέσσερις (4) αυτόνομες εγκαταστάσεις/εφαρμογές – installations οι οποίες δύναται να αυξηθούν με μελλοντική επέκταση των σεναρίων ή προσθήκη νέων installations οι οποίες «τρέχουν» κάποιο από τα 4 σενάρια για την εξυπηρέτηση μεγαλύτερου αριθμού χρηστών/θεατών.

Για κάθε μία από τις τέσσερις εγκαταστάσεις σχεδιάστηκαν  3 πληροφοριακές  πινακίδες (Α0)  που περιγράφουν με πλούσιο φωτογραφικό υλικό και κείμενα  την διαδικασία παραγωγής κατά την συγκεκριμένη χρονική περίοδο. Οι πινακίδες είναι διαθέσιμες σε πέντε (5) γλώσσες (ελληνικά, αγγλικά, γερμανικά, γαλλικά  και τουρκικά – σχεδιασμός, οργάνωση, παραγωγή, εκτύπωση).

Παραδοτέα: Π4.1 Διαδραστική έκθεση με εφαρμογές VR για τον «Πολιτισμό της Ελιάς».

 • ΕΕ5.1 Μελέτη εμπορικής αξιοποίησης έργου.

Προκειμένου να διευκολυνθεί η ομαλή ενσωμάτωση των αποτελεσμάτων στην αγορά, οι αγορές που σχετίζονται με το προτεινόμενο σύστημα  θα πρέπει να παρακολουθούνται και να αναλύονται συνεχώς. Η ανάλυση αφορά στον κατακερματισμό της κάθε αγοράς, στις εθνικές και διεθνείς αγορές σχετικές με τους στόχους του έργου και τον ανταγωνισμό, έτσι ώστε να διασφαλιστεί ότι οι πραγματικές ανάγκες αντιμετωπίζονται με τον πλέον κατάλληλο τρόπο.

Παραδοτέα: Π5.1 Μελέτη εμπορικής αξιοποίησης έργου.

 • ΕΕ6.1 Συμμετοχή σε εκθέσεις.

Αφορά τις δαπάνες μίσθωσης, εγκατάστασης και διαχείρισης περιπτέρου για τη συμμετοχή της εταιρίας Aegean Solutions Α.Ε. σε εμπορική – τεχνολογική έκθεση. Επιδιώκει την αποτελεσματική προβολή των αναπτυγμένων τεχνολογιών και αποτελεσμάτων του έργου σε εμπορικές εκθέσεις. H ΕΕ6.1 επιτρέπει στην εταιρεία να παρουσιάσει, προωθήσει τα αποτελέσματα του έργου σε κοινό σχετικό με την δραστηριότητά της και το έργο.

Παραδοτέα: Π6.1 Συμμετοχή σε εκθέσεις.